FORMALIZACIÓN DO CONTRATO

Con data 21 de xuño de 2017, foi asinado o contrato para a realización da obra coa empresa Excavaciones Midón, SL por importe de 29.919,51 euros

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO 

Resolución da alcaldía ditada o día 12 de xuño

Empresa adxudicataria: Excavaciones Midón, SL

Importe: 29.919,51 euros

Adxudicación do contrato

CLASIFICACIÓN OFERTAS – mesa de contratación día 31 de maio de 2017 

mesa 2

VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS 

ofertas presentadas

ACTA MESA I

MESA DE CONTRATACIÓN

Comunícase que os membros da mesa de contratación se reunirán  o vindeiro día 27 de abril ás 13.00 horas no salón de Plenos do Concello de Boqueixón, para a apertura das ofertas presentadas polas empresas que se relacionan no seguinte documento:

listado empresas presentadas

Plan PMA 2016 da Deputación da Coruña

Anuncio BOP

BOP

Prazo para a presentación de ofertas: ata o día 19 de abril, en horario de rexistro de 9 a 14.30 h. 

Obxecto do contrato:  Adecuación e mellora da zona verde do campo da festa de Lestedo

Prazo de execución: A obra debe estar executada antes do día 15 de outubro de 2017

 Tramitación e procedemento:

a Tramitación: Ordinaria

b Procedemento: Aberto

c Criterios de valoración: un único criterio: factor prezo

Tipo de licitación:

Base impoñible: 42.268,16 euros

Importe IVE: 8.876,31 euros

Total: 51.144,47 euros

Presentación de ofertas:

As propostas presentaranse dentro do prazo de 26 días naturais a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no BOP.

Lugar de presentación: no Rexistro do Concello de Boqueixón

Gastos de publicidade:Serán por conta do adxudicatario, máximo 500 euros

DOCUMENTACIÓN:

Cadro de características

Cadro de características

Pregos de cláusulas administrativas que rexen o contrato

Pregos de cláusulas

Modelos presentación outra documentación

Modelo sobre

Modelo proposición

Proxecto

PMA 2016-Adecuación e mellora da zona verde do campo da festa de Lestedo

Actuación financiada pola Deputación da Coruña

Arriba